Full 1
Politica de confidentialitate a datelor cu caracter personal
Full 1

Operatorul ce prelucreaza date cu caracter personal prin intermediul website-ului www.rcp-legal.ro este Raluca Comanescu & Asociatii SCA, (in continuare RCP sau Operatorul), cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Alexandru Serbanescu nr. 40A, bl. 19F, avand cod de identificare fiscala 44279340.

Pentru orice intrebari legate de protectia datelor cu caracter personal, RCP poate fi contactata la adresa din Bucuresti, Sector 1, Str. Alexandru Serbanescu nr. 40A, bl. 19F sau la adresa de corespondenta electronica contact@rcp-legal.ro.

1. Definitii

1.1. Prin „date cu caracter personal” se intelege, in sensul legislatiei nationale si internationale in vigoare, orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

1.2. Prin raportare la specificul activitatilor RCP datele cu caracter personal includ, dar nu se limiteaza la numele si prenumele, adresa de e-mail, numarul de telefon, contul IBAN, adresa de domiciliu, CNP, profesia, locul de munca, precum si orice alte date cu caracter personal pe care clientului/posibilului client alege sa le transmita pentru oferirea de servicii juridice.

1.3. Prin „prelucrarea datelor cu caracter personal” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

1.4. „Operator” inseamna persoana care, singura sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

1.5. In ceea ce priveste website-ul www.rcp-legal.ro, operatorul de date cu caracter personal este RCP.

1.6. „Persoana imputernicita de operator” inseamna persoana care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului.

1.7. „Persoana vizata” reprezinta persoana ale carei date cu caracter personal fac obiectul prelucrarii, respectiv clientii/posibilii clienti sau orice alte persoane ale caror date cu caracter personal intram in contact in momentul in care desfasuram o operatiune specifica profesiei de avocat.

1.8. Prin „consimtamant” al persoanei vizate se intelege orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

2. Categorii de date personale prelucrate

2.1. RCP colecteaza, pe baza furnizarii voluntare a persoanei vizate, date cu caracter personal, iar tipurile de date colectate depind de calitatea cu care vizitatorul website-ului doreste sa intre in contact cu RCP. Astfel, in cazul in care ne contactati in calitate de:

2.1.1. Client/posibil client: vom prelucra urmatoarele date cu caracter personal (enumerarea nu este limitativa): nume si prenume, adresa de domiciliu, functie, cont IBAN, adresa de e-mail, numar de telefon etc.), precum si orice alte date furnizate pe e-mail prin transmiterea solicitarii initiale sau prin intermediul formularului de contact;

2.1.2: Candidat: vom prelucra urmatoarele date cu caracter personal (enumerarea nu este limitativa): nume si prenume, adresa de domiciliu, pozitii ocupate anterior, adresa de e-mail, numar de telefon;

2.2. Operatorul poate colecta involuntar si alte date (adresa IP, ora vizitei, locul accesarii site-ului, nume si versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alti parametri), furnizate de catre browser-ul de internet prin intermediul caruia se face accesul pe site-ul www.rcp-legal.ro si pot fi folosite de RCP pentru a imbunatati serviciile oferite utilizatorilor acestui site sau cu scop statistic. Nu se vor utiliza aceste informatii pentru identificarea persoanelor si nu vor fi facute publice, altfel decat in conditiile inserate in Politica de Confidentialitate completata cu Politica de Cookies.

3. Temeiurile prelucrarii datelor cu caracter personal

3.1. RCP prelucreaza datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri si temeiuri legale:

3.1.1. In scopul executarii contractului: pentru a asigura consultanta juridica sau reprezentare la termenele de judecata, RCP va prelucra datele cu caracter personal in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute in contractul de asistenta juridica, precum si cele prevazute in statul si legea care reglementeaza profesia de avocat.

3.1.2. In interes legitim: RCP va prelucra datele cu caracter personal in situatia in care va considera ca prelucrarea respecta principiile si normele GDPR;

3.1.3. In vederea indeplinirii obligatiilor legale: RCP va prelucra datele cu caracter personal ori de cate ori legea prevede obligativitatea transmiterii unor asemenea categorii de date, fie ca este vorba despre instantele de judecata sau de autoritati ale statului.

4. Durata de retentie a datelor cu caracter personal

4.1. Datele cu caracter personal prelucrate la nivelul RCP sunt retinute pe o perioada de timp rezonabila raportat la scopul prelucrarii datelor, astfel incat sa nu se depaseasca perioada necesara prelucrarii lor si, in niciun caz, mai mult de 10 ani de la momentul colectarii acestora.

5. Transferul datelor cu caracter personal

5.1. Datele sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene, prin intermediul unor servere interne securizate.

5.2. RCP se obliga ca datele colectate sa fie prelucrate numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publice, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere neautorizat etc. baza de date continand informatii referitoare la datele persoanelor vizate vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate, cu exceptia situatiei in care transferul/accesarea/vizualizarea/etc. este ceruta de catre organele abilitate, in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului.

6. Drepturile persoanelor vizate

6.1. Oricare persoana vizata are urmatoarele drepturi in raport cu RCP, ca operator de date cu caracter personal:

6.1.1. Dreptul la acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele;

6.1.2. Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte prelucrate sau la completarea acestora, in cazul in care sunt incomplete.

6.1.3. Dreptul la eliminarea datelor/dreptul la stergerea acestora din baza de date inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale.

6.1.4. Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana vizata solicita limitarea procesarii datelor sale cu caracter personal, caz in care acestea vor fi utilizate strict pentru exercitarea celorlalte drepturi legale ale persoanei vizate, inclusiv pentru a raspunde la orice solicitari/reclamatii din partea acesteia.

6.1.5. Dreptul la portabilitate se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, atunci cand prelucrarea are ca temei consimtamantul sau executarea unui contract si se efectueaza prin mijloace automatizate, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

6.1.6. Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim RCP.

6.1.7. Dreptul de a se opune la prelucrarea datelor in baza unor decizii individuale automate se refera la faptul ca persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Cu toate acestea, nu va fi posibila exercitarea acestui drept in cazul in care decizia este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si RCP, cu conditia sa se asigure protectia adecvata a drepturilor, libertatilor si intereselor persoanelor vizate; sau se bazeaza pe consimtamantul persoanei vizate obtinut cu respectarea legislatiei in vigoare;

6.2. Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. In situatia in care persoana vizata considera ca drepturile prevazute la art. 6.1.1 – 6.1.7 au fost incalcate, are posibilitatea de a se adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri.

6.3 Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele: Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336; Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro; Pagina web: www.dataprotection.ro.

6.4. Pentru exercitarea drepturilor prevazute la art. 6.1., persoana vizata se va adresa RCP adresa din Bucuresti, Sector 1, Str. Cpt. Av. Alexandru Serbanescu nr. 40A, bl. 19F sau la adresa de corespondenta electronica contact@rcp-legal.ro.</p.

7. Dispozitii finale

7.1. Daca RCP va aprecia ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, va publica respectivele modificari pentru a informa persoanele vizate cu privire la informatiile pe care le colecteaza si modul in care le utilizeaza.